Podoskop do Fotogrametrii

Komputerowy Podoskop dedykowany do Fotogrametrii (Mory projekcyjnej)


Sprawdź cenę

ZAMÓW

ZAPYTAJ o aktualną cenę (cena zależna od konfiguracji)

Stały rozwój konstrukcji aparatury do komputerowej oceny stóp doprowadził do powstania urządzenia łączącego w sobie kilka unikalnych cech, dzięki którym może on znajdować zastosowanie zarówno w pracy diagnostyczno/naukowo/lekarskiej jak i w codziennej pracy przy doborze obuwia, czy też wkładek korekcyjnych.

Ten podoskop jako jedyny współpracuje z systemem MORA 3D

PARAMETRY:

 • Dokładny PODOSKOP
 • Automatyczne wyznaczanie ponad 50 parametrów
 • Skaner przestrzenny 3D do wyznaczenia wysklepienia śródstopia w warunkach obciążenia i odciążenia stopy
 • Obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość)  przez dodatkową kamerę

DANE TECHNICZNE

 • Czas wykonywania pomiaru: 0.03s
 • Szybkość: ok. 3 pomiarów na sekundę
 • Średni czas jednego badania: ok. 1 min
 • Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
 • Moc znamionowa: 15W (12V/2,5A)
 • Wymiary: 400x400x240
 • Waga: ok. 10 kg
 • System operacyjny: WINDOWS XP/7
 • Podłączenie: USB

Prezentacja oprogramowania:

JAK WYGLĄDA BADANIE Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Urządzenie pracuje w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopową. Oprócz dokładnej odbitki (plantokonturogramu, wraz z obserwacją sfer nośnych) uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu funkcjonalnego stopy. Obraz na ekranie komputera może być obserwowany i rejestrowany także podczas wykonywania przez pacjenta zadanych ćwiczeń, dzięki czemu można łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca.

Prezentacja podoskopu:

Wykonywanie badań w obciążeniu i odciążeniu (osoba stoi, osoba siedzi) pozwala na wychwycenie etapu rozwoju płaskostopia, w którym sprawność aparatu więzadłowo-torebkowo-mięśniowego ulega upośledzeniu. Aparatura ta ułatwia również projektowanie wkładek ortopedycznych. Urządzenie znakomicie sprawdza się w badaniach przesiewowych dzieci w szkołach, a niewielkie wymiary umożliwiają łatwe jego przewożenie. Realizacja badania polega na tym, iż pacjent kładzie(stawia) stopy na przeźroczystej płycie i wykonywana jest “od dołu” komputerowa fotografia (obraz obserwowany przez kamerę przetwarzany jest na sygnał cyfrowy i przesyłany do pamięci komputera za pośrednictwem wyspecjalizowanej karty). Dzięki oświetleniu bocznemu płyty widoczna odbitka stopy jest wyraźnie kontrastowa ( dla polepszenia jakości odbitki zalecane jest aby pomieszczenie, w którym jest wykonywane badanie było zaciemnione). Dodatkowo w urządzenie może być wbudowany moduł projektora linii. Zadaniem tego elementu jest wyświetlenie na stopach wzoru linii (lub np. siatki). Linie, padają na stopy pod pewnym kontem, ulegają zniekształceniu zależnie od tego czy dany punkt przebiega niżej czy wyżej względem powierzchni płyty. Dzięki obserwacji ukształtowania tych linii na stopach użytkownik ma możliwość dokładniejszego zdiagnozowania wysklepienia stopy. Analiza, wyświetlanie i drukowanie badania wykonane są z wykorzystaniem programu komputerowego. Wszystkie dane pacjenta, zdjęcie jego stóp, zapisywane są w pamięci komputera; mogą być łatwo przenoszone na inne nośniki typu dyskietka, CD ROM oraz analizowane i opracowywane statystycznie. Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne. Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą być symptomem nieprawidłowościami także w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć o występowaniu wady postawy. Aparatura do Komputerowej Oceny Stóp została zaprojektowana i wyprodukowana tak, aby ułatwić diagnostykę “podpory” całej postawy ciała. Zasadniczym celem działania sprzętu jest uzyskanie obiektywnego, miarodajnego oraz udokumentowanego obrazu strony podeszwowej stóp pacjenta. Sposób interpretacji wyniku, ustawienie sylwetki pacjenta itp. należą do osoby obsługującej sprzęt (lekarza, fizjoterapeuty, rehabilitanta). Samo badanie jest całkowicie nieszkodliwe i nieinwazyjne, dlatego – zależnie od potrzeb – może być wielokrotnie powtarzane, dając możliwość dokładnego, ciągłego monitorowania stanu zdrowia, a także postępów terapii. Komputerowa Ocena Strony Podeszwowej Stóp nie pociąga za sobą żadnych skutków ubocznych, jednak zarówno pacjent jak i osoba wykonująca badanie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że zarejestrowany rezultat jest obrazem aktualnych (z momentu badania) możliwości fizycznych i psychomotorycznych pacjenta. Postawa ciała, a zatem i obraz stóp, podlega zmianom i zależy od bardzo wielu czynników (zmęczenie, umiejętność korygowania ciała, sposób ustawienia ciała, usłyszane komendy, warunki itp.), które powinny być uwzględnione przy wykonywaniu badania. Każdorazowa decyzja w sprawie podjęcia lub zaniechania określonych czynności medycznych (leczniczych, korekcyjnych, konsultacyjnych) powinna być podejmowana z uwzględnieniem wszystkich informacji o pacjencie i w ramach kompetencji osoby wykonującej badanie. Aparatura nie jest bowiem systemem ekspertowym. Dla zwiększenia jakości wykonania badania najlepiej jest gdy właściwe badanie komputerowe poprzedzone jest przez badanie wykonane tradycyjną metodą tzw. poglądową, czyli badaniem fizykalnym. Dzięki temu, że badanie wykonywane jest w jednakowych warunkach (tj. takie samo urządzenie, jednakowe parametry układu optycznego, podobne ustawienie pacjenta, określone warunki oświetlenia) uzyskane rezultaty są powtarzalne. Dzięki zastosowanej w aparaturze numerycznej procedurze korekcji zniekształceń geometrycznych obrazu (dystorsji) uzyskiwana jest dokładność odwzorowania obrazu rzędu 1mm. Analizując dokładność badania, należy zwrócić uwagę na specyfikę „obiektu”, jakim jest ciało ludzkie. W praktyce nie jest możliwe pokazanie na skórze pacjenta punktów fizjologicznych z dokładnością większą niż ok. 5mm. Pewną trudność stanowi też fakt, iż przejście pomiędzy przyleganiem stopy do podłoża a jej odstawaniem ma charakter płynny i nie zawsze można określić jednoznaczną granicę tego przejścia. Biorąc to pod uwagę, parametr wskazujący na przykład długość odbitki stopy obarczony jest błędem przypadkowym rzędu 1cm. Z tego powodu należy przyjąć, że wartość 1cm jest granicą dokładności metody z uwagi na cechy fizjologiczne. Natomiast w przypadku rozdzielczości obrazu i wartości liczonych parametrów, dokładność samej aparatury wynosi 1mm. Zatem jest o rząd niż ta konieczna z punktu widzenia fizjologii. Ma to praktyczne znaczenie, gdyż pozwala na wychwycenie już pierwszych nieprawidłowości, które są jeszcze niewidoczne gołym okiem. Wyniki podawane są w postaci przejrzystych parametrów liczbowych oraz wydruków. Użytkownik ma możliwość wyboru i dostosowania typu wydruku w zależności od własnych oczekiwań. Instrukcja obsługi zawiera dokładny opis i sposób wyznaczania poszczególnych parametrów liczbowych. Wszystkie wyniki pomiarów podawane są w jednostkach metrycznych, zgodnych z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360).Oprogramowanie pozwala na wyznaczenie praktycznie wszystkich pojawiających się tam parametrów. Znajduje się tu również grupa specyficznych wartości uzyskiwanych dzięki analizie przestrzennej śródstopia.

Komputerowe Badanie Stóp – wydruki

Po opracowaniu badania możemy wykonać jego wydruk. Program udostępnia nam kilka standardowych szablonów wydruku. Użytkownik ma ponadto możliwość indywidualnego dopasowania uzyskiwanego rezultatu w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Najnowsze wersje oprogramowania dają możliwość kreowania własnych papeterii, drukowania loga użytkownika, wykorzystywania kolorów. Ponadto podoskop współpracuje z kamerą do oceny szpotawości oraz koślawości kolan.

LICZONE PARAMETRY

20. 21. Długość stopy liczona pomiędzy punktami A i B (DL).22. 23. Szerokość stopy liczona pomiędzy punktami C i D (SZ).24. Proporcja długości/szerokości stopy (wskaźnik Wejsfloga).Stosunek długości stopy do jej szerokości powinien wynosić 3:1. Z reguły przyjmuje on wartości pomiędzy 2 a 3. Wartości bliższe „2”, np. 2.15 świadczą o płaskostopiu poprzecznym, natomiast bliższe „3”, np. 2.95 dowodzą prawidłowego wysklepienia poprzecznego.
25. 26. Kąt koślawości palucha ALFA.Jest to kąt zawarty między styczną do przyśrodkowego brzegu stopy a styczną poprowadzoną z punktu w najszerszym miejscu przodostopia do zewnętrznego brzegu palucha. Norma dla kąta koślawości palucha wynosi 0-9st (Wejsflog 1956).27. 28. Kąt szpotawości palca BETA.Wyznaczamy go podobnie jak kąt ALFA, ale po stronie zewnętrznej brzegu stopy.
29. Kąt piętowy GAMMA.Wyznaczają go dwie styczne do wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi stopy. Styczne przecinają się poza piętą tworząc kąt. Norma dla kąta piętowego wynosi 15-18st (Wejsflog 1956). 34. 35. Szerokość pięty liczona pomiędzy punktami S-T.
 32. 33. Kąty koślawości palucha (AL) i szpotawości palca liczone według drugiej definicji.36. 37. Powierzchnia stopy przylegająca do podłoża (PS).38. Powierzchnie ważone (PSW) – każdy punkt uwzględnia również przypadający na niego nacisk (nasycenie kolorów).
30. Wskaźnik Sztritera – Godunowa (KY) Określa on stosunek długości odcinka przebiegającego w centrum wysklepienia łuku podłużnego (przez zacienioną część śladu) do długości odcinka wykreślonego przez nie zacienioną i zacienioną część plantokonturogramu.KY  = (W –  i) / (  j – i)(W – i)  –  część zaciemniona;   (j – j)  – część zaciemniona i nie zaciemniona.Klasyfikacja stóp według wskaźnika KY dla osób dorosłych:stopa wydrążona       0,00  –  0,25,stopa normalna         0,26  –  0,45,stopa obniżona I°      0,46  – 0,49,stopa obniżona II°    0,50  –  0,75,stopa płaska             0,76  – 1,00.Wskaźnik KY odnosi się też do wieku badanej osoby:8 lat         0,44  –  0,54,9 lat         0,41  –  0,53,10 lat       0,40  –  0,53,11 lat       0,39  –  0,54.Program wyznacza ten wskaźnik przeprowadzając odcinek prostopadły do stycznej CS poprzez punkt W (oznaczający centrum wysklepienia). Punkty „i”, „j” znajdowane są automatycznie.
39. Wskaźnik wysklepienia według WejsflogaSzerokość pasma stępu |W-i| stanowi około 1/3 szerokości całego stępu |j-n|

 • jeżeli pasmo stępu jest węższe – stopa wydrążona
 • gdy szersze – stopa płaska

WA = |W-i| * 100 / |j-n|   Wartość wskaźnika wysklepienia stopy: 0-27      – stopa wydrążona 28-38    – stopa prawidłowa 39-50    – stopa płaska I° 51-66    – stopa płaska II° 67-100  – stopa płaska III° 100-x    – stopa płaska IV°

31. Wskaźnik kątowy Clarke’a (CL)    Istnieje wiele metod, którymi ocenia się odbitkę przez wykreślenie szeregu linii pomocniczych. Najpopularniejszą i  najprostszą jest metoda Clarke’a. Polega ona na wykreśleniu prostej (C-S). Prosta ta przecinająca się ze styczną wewnętrzną (Q-q) daje kąt Clarke’a. Wartość tego kąta przedstawia się odpowiednio:·stopa płaska  x – 30°,stopa z obniżonym wysklepieniem  31°- 41°,stopa normalna  42°-54°,stopa z podwyższonym wysklepieniem 55°- x.
WzorcePorównanie plantokonturogramu z wzorcowymi typami stóp Bochenka, Bunaka, Clarke’a, Wejsfloga .1– 3 –   stopa wydrążona,4– 6 –   stopa prawidłowa,7–10 – różne postacie płaskostopia.
40..49. Zmodyfikowana biostereometryczna metoda oceny stóp. (prof. Ewa Demczuk –Włodarczyk Zakład Kinezyterapii AWF Wrocław)Przed badaniem na stronie podeszwowej stóp zaznacza się położenie pięciu głów kości śródstopia. Osoba badana siada na krześle z regulowaną wysokością siedziska, które umożliwia indywidualne dostosowanie wysokości krzesła, aby stopy ustawione były pod kątem prostym do podudzia, a podudzie pod kątem prostym do uda. Stopy opiera na przyrządzie i dokonuje rejestracji podeszwowej strony stóp w odciążeniu. Następnie staje w pozycji rozluźnionej na przyrządzie i rejestruje stronę podeszwową stóp w obciążeniu.W ocenie stopy bierzemy pod uwagę przebieg łuków kostnych (linie poprowadzonych pomiędzy punktem B a głowami kości palców1..5).Na podstawie danych anatomicznych i biomechanicznych podzielono ukształtowanie strony podeszwowej stóp na 4 typy:stopa wydrążona. Charakteryzuje się tym, iż w zarówno w obciążeniu jak i dociążeniu łuk podłużny V uniesiony jest nad podłożestopa prawidłowa. Łuk V przylega do podłoża (ewentualnie jest jedynie minimalnie uniesiony- w warunkach odciążenia), a biegnące przyśrodkowo łuki biegną coraz wyżej (obciążenie powoduje jedynie ich obniżenie)stopa płaska funkcjonalnie. W odciążeniu zarówno IV, jak i V łuk podłużny przylegają do podłoża i stosunkowo nisko przebiega łuk III. Po obciążeniu do podłoża przylegają V, IV, III, a II przebiega nad nimi stosunkowo niskostopa płaska strukturalnie. W warunkach obciążenia do podłoża przylegają łuki V-II, a nawet I

Sprawdź cenę ZAMÓW

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM